Điều kiện Phương thức Thanh toán và Giao hàng

Trong hoạt động mua bán hàng hóa, điều kiện phương thức thanh toán và giao hàng là hai điều khoản quan trọng nhất của hợp đồng mua bán. Hai điều khoản này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan giữa Người mua và khosichauau.com, sau đây gọi là "Người bán" trong quá trình thực hiện mua bán, đồng thời cũng là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều kiện Thanh toán

Điều kiện thanh toán là quy định về thời gian, phương thức và địa điểm thanh toán.

Thời gian Thanh toán

Thời gian thanh toán là thời điểm mà người mua phải thanh toán cho người bán. Thời gian thanh toán có thể được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc được xác định theo tập quán thương mại trong nước. Thời gian thanh toán thường được tính từ ngày giao hàng hoặc từ ngày xuất hàng.

Nếu thời gian thanh toán không được quy định cụ thể trong hợp đồng, thì theo tập quán thương mại trong nước, thời gian thanh toán sẽ được tính từ ngày nhận được hóa đơn.

Phí vận chuyển

Trong điều kiện thanh toán, cần xem xét đến việc tính toán phí vận chuyển. Thông thường, phí vận chuyển sẽ được tính vào giá thành sản phẩm và được người mua trả cho người bán khi thanh toán. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, các bên có thể thỏa thuận về việc ai sẽ chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển.

Điều kiện Giao hàng

Điều kiện giao hàng là quy định về thời gian, địa điểm và phương thức giao hàng.

Chính sách Thanh toán

Trong điều kiện giao hàng, cần xem xét đến chính sách thanh toán. Chính sách thanh toán là các quy định về việc thanh toán cho người bán khi giao hàng. Các chính sách thanh toán thông thường bao gồm:

 • Thanh toán trước khi giao hàng: Người mua phải thanh toán cho người bán trước khi hàng được giao.
 • Thanh toán sau khi giao hàng: Người mua được phép thanh toán cho người bán sau khi đã nhận được hàng.
 • Thanh toán trả góp: Người mua được phép thanh toán theo từng đợt trong một khoảng thời gian nhất định.

Các chính sách thanh toán có thể được thỏa thuận giữa các bên để phù hợp với điều kiện kinh doanh của mỗi bên.

Quy định về giao hàng

Trong điều kiện giao hàng, cần xem xét đến quy định về giao hàng. Quy định về giao hàng là các điều khoản liên quan đến việc giao hàng như:

 • Điều khoản về số lượng hàng hóa: Quy định về số lượng hàng hóa được giao và chấp nhận trong trường hợp hàng hóa bị thiếu hoặc thừa.
 • Điều khoản về chất lượng hàng hóa: Quy định về chất lượng hàng hóa được giao và chấp nhận trong trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu.
 • Điều khoản về bảo quản và vận chuyển hàng hóa: Quy định về việc bảo quản và vận chuyển hàng hóa để đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian và đúng chất lượng.

Các quy định này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của cả người mua và người bán trong quá trình giao hàng.

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán là cách thức mà người mua thực hiện việc thanh toán cho người bán. Các hình thức thanh toán phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm:

 • Thanh toán bằng tiền mặt: Người mua trực tiếp giao tiền cho người bán.
 • Thanh toán bằng chuyển tiền: Người mua yêu cầu ngân hàng của mình chuyển tiền cho ngân hàng của người bán.
 • Thanh toán bằng tín dụng chứng từ: Người mua mở một tín dụng chứng từ cho người bán.

Người mua có thể lựa chọn hình thức thanh toán do người bán cung cấp cho phù hợp.

Các phương thức giao hàng

Các phương thức giao hàng là các cách thức mà người bán sử dụng để giao hàng cho người mua. Các phương thức giao hàng phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm:

 • Giao hàng trực tiếp: Người bán tự vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của người mua.
 • Giao hàng qua bưu điện: Người bán sử dụng dịch vụ bưu điện để gửi hàng hóa đến địa điểm của người mua.

Các phương thức giao hàng này có thể được lựa chọn hoặc do người bàn chỉ định.